11.11.07

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ...ΓΕΝΝΑΙΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ

ΠΡΟΧΩΡΩ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΗ επειδή ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΘΑΨΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
(άραγε γιατί;)
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006....
και περιμενουμε τωρα να βρεθει ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ....
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΥΡΓΙΩΤΕΣ BLOGGERS, OEO???????

ΠΡΟΣ : ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΟΡΙΣΜΑ
1. Μουσταφέρη Παναγιώτη- Πρόεδρος
2. Κόκκαλη Νικολάου
3. Φάμελου Νικολάου
4. Ανδρικόπουλου Φώτη
5. Παναγόπουλου Βασιλείου
6. Μποσμή Κων/νου
7. Διαμαντόπουλου Κων/νου
8. Σκιαρτσιάρης Παναγιώτη
9. Τερζή Φίλιππου
Η Επιτροπή Ελέγχου Έργων συνήλθε στις 9-7-2007 στο Κατάστημα του Δημοτικού
Μεγάρου Πύργου προκειμένου να καταρτίσει το πόρισμα του ελέγχου, σύμφωνα με τη αριθμ.
5/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου και τις παρατάσεις αυτής (αποτελούμενη από τους : 1.Μουσταφέρη Παναγιώτη 2.Κόκκαλη Νικόλαο 3. Φάμελο Νικόλαο 4. Ανδρικόπουλο Φώτη 5.Παναγόπουλο Βασίλειο 6.Μποσμή Κων/νο της μείζονος Πλειοψηφίας
7.Διαμαντόπουλο Κων/νο 8. Σκαρτσιάρη Παναγιώτη της μείζονος Μειοψηφίας
9.Τερζή Φίλιππο- Επικεφαλής Ελάσσονος Μειοψηφίας
και 10. Περιστεροπούλου Έλενα- γραμματέας).

Η επιτροπή διενήργησε από τις 8 Μαρτίου του 2007 έως τις 6 Ιουλίου του 2007 τον
προβλεπόμενο στην ως άνω απόφαση έλεγχο για 381 έργα που εκτελέστηκαν το έτος 2006 από τα οποία
τα 197 έχουν εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση με Μελέτη μέχρι 12.120,00 € ,
τα 180 με Τεχνική Περιγραφή μέχρι 6.900,00 €
και τα υπόλοιπα 4 με δημοπρασία χωρίς η επιτροπή ελέγχου να προχωρήσει σε λεπτομερή έλεγχο αυτών των τεσσάρων.

Αφού διεξαγάγαμε αυτοψία ελέγχοντας ποσοτικά και ποιοτικά τα παραπάνω έργα τις
γενόμενες διατυπώσεις μας, σταχυολογούμε στο παρόν πόρισμα, το οποίο υποβάλλομε
αρμοδίως ενώπιον Σας:

Ι. ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
(σύνολο αυτών 157, συνολικού ποσού 1.347.894,90 €)

1) Σαράντα επτά (47) έργα που κατά την γνώμη της επιτροπής δεν εκτελέστηκαν, αφορούν καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων, καθαρισμούς χανδάκων αντιπλημμυρικής προστασίας, καθαρισμούς ρεμάτων και καθαρισμούς χειμάρρων και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 298.106,14 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

2) Δύο (2) έργα που κατά την γνώμη της επιτροπής εκτελέστηκαν σε ιδιωτικές περιουσίες και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 13.485,03 € Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

3) Εβδομήντα ένα (71) έργα ολοκληρωμένα, τα οποία δεν παρουσιάζουν πρόβλημα ως προς την εκτέλεση τους και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 738.023,78 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

4) Επτά (7) έργα που είχαν ολοκληρωθεί πριν τις εκλογές ενώ οι υπογραφές των
αντίστοιχων συμφωνητικών έγινε μετά τις εκλογές, από τα οποία τα δύο είναι ιδιωτικά και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 47.649,74 € Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

5) Τριάντα (30) έργα κακότεχνα, ορισμένα σε τέτοιο βαθμό που είτε έπρεπε να μην
παραληφθούν καθόλου, είτε έπρεπε να γίνουν μεγάλες περικοπές, και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 250.630,21 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.


ΙΙ. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
(σύνολο αυτών 224, συνολικού ποσού 2.130.886,18 €)
6) Ογδόντα οκτώ (88) έργα που τα συμφωνητικά υπογράφτηκαν έως την 15/10/2006 χωρίς σημαντικά προβλήματα με τις εξής παρατηρήσεις :
α) Ορισμένα είναι κατάτμηση,
β) σε κάποια δεν υπάρχουν επιμετρήσεις από τους επιβλέποντες στους φακέλους, διότι άλλαξε η Δημοτική Αρχή και δεν έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες των μελετών, καθώς δεν
γνώριζαν οι εργολάβοι αν θα πληρωθούν και
γ) σε μερικά υπάρχουν πρωτόκολλα περαίωσης από τους επιβλέποντες στους φακέλους, χωρίς να έχουν αναλυτικές επιμετρήσεις που είναι ευθύνη τους, και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 919.304,76 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

7) Δέκα τρία (13) έργα που κατά τη γνώμη της επιτροπής έχουν γίνει σε ιδιωτικές
περιουσίες, και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 105.531,58 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

8) Πενήντα έξι (56) έργα που ολοκληρώθηκαν πριν τις εκλογές ενώ υπογράφτηκαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά μετά τις εκλογές και μερικά έχουν κάποια προβλήματα (είτε στις ποσότητες της μελέτης –περικοπές, δοκίμια- είτε είναι ιδιωτικά!) και οι οφειλόμενες
αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 536.812,24 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

9) Σαράντα (40) έργα ανεπίδεκτα χρηματικής αποτίμησης είτε διότι είναι ελλιπή τα στοιχεία στους φακέλους (π.χ. δεν υπάρχουν συμφωνητικά και δεν ορίστηκε επιβλέπων) είτε διότι μερικά είναι έργα ετών 2002- 2005 με ελλείψεις στους φακέλους, είτε ακόμα διότι έγιναν έργα σε άλλα μέρη από τα προβλεπόμενα στις μελέτες , ποσού συμφωνητικών
303.196,67 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

10) Είκοσι οκτώ (28) έργα με σοβαρές κακοτεχνίες ή ελλείψεις ποιοτικές και ποσοτικές που οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 266.040,93 €. Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

Το πόρισμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει τις εργολαβίες τις αυτεπιστασίας για τις οποίες θα
καταρτίσει άλλο πόρισμα.
Η Επιτροπή
1. Μουσταφέρη Παναγιώτη- Πρόεδρος
2. Κόκκαλη Νικολάου
3. Φάμελου Νικολάου
4. Ανδρικόπουλου Φώτη
5. Παναγόπουλου Βασιλείου
6. Μποσμή Κων/νου
7. Διαμαντόπουλου Κων/νου
8. Σκιαρτσιάρης Παναγιώτη
9. Τερζή Φίλιππου


Ι. ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
(σύνολο αυτών 156, συνολικού ποσού 1.338.103,93 €)

11) Σαράντα οκτώ (48) έργα που κατά την γνώμη της επιτροπής δεν εκτελέστηκαν, αφορούν
καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων, καθαρισμούς χανδάκων αντιπλημμυρικής προστασίας
, καθαρισμούς ρεμάτων και καθαρισμούς χειμάρρων και οι καταβληθείσες αμοιβές
ανέρχονται στο ποσό των 304.998,62 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

12) Πέντε (5) έργα που κατά την γνώμη της επιτροπής εκτελέστηκαν σε ιδιωτικές περιουσίες και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 40.923,85 € Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

13) Εβδομήντα (70) έργα ολοκληρωμένα, τα οποία δεν παρουσιάζουν πρόβλημα ως προς την εκτέλεση τους και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 728.223,78 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

14) Επτά (7) έργα που είχαν ολοκληρωθεί πριν τις εκλογές ενώ οι υπογραφές των
αντίστοιχων συμφωνητικών έγινε μετά τις εκλογές, από τα οποία τα δύο είναι ιδιωτικά και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 47.649,74 € Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

15) Είκοσι έξι (26) έργα κακότεχνα, ορισμένα σε τέτοιο βαθμό που είτε έπρεπε να μην παραληφθούν καθόλου, είτε έπρεπε να γίνουν μεγάλες περικοπές, και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 216.307,94 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

ΙΙ. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
(σύνολο αυτών 225, συνολικού ποσού 2.133.761,18 €)
16) Ογδόντα οκτώ (88) έργα που τα συμφωνητικά υπογράφτηκαν έως την 15/10/2006 χωρίς σημαντικά προβλήματα με τις εξής παρατηρήσεις :
α) Ορισμένα είναι κατάτμηση, β) σε κάποια δεν υπάρχουν επιμετρήσεις από τους επιβλέποντες στους φακέλους, διότι άλλαξε η Δημοτική Αρχή και δεν έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες των μελετών, καθώς δεν γνώριζαν οι εργολάβοι αν θα πληρωθούν και γ) σε μερικά υπάρχουν πρωτόκολλα περαίωσης από τους επιβλέποντες στους φακέλους, χωρίς να έχουν αναλυτικές επιμετρήσεις που είναι ευθύνη τους, και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 922.518,70 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

17) Είκοσι (20) έργα που κατά τη γνώμη της επιτροπής έχουν γίνει σε ιδιωτικές περιουσίες, και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 169.015,84 €. Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

18) Πενήντα εφτά (57) έργα που ολοκληρώθηκαν πριν τις εκλογές ενώ υπογράφτηκαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά μετά τις εκλογές και μερικά έχουν κάποια προβλήματα (είτε στις ποσότητες της μελέτης –περικοπές, δοκίμια- είτε είναι ιδιωτικά!) και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 543.712,24 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

19) Σαράντα (40) έργα ανεπίδεκτα χρηματικής αποτίμησης
είτε διότι είναι ελλιπή τα στοιχεία στους φακέλους (π.χ. δεν υπάρχουν συμφωνητικά και δεν ορίστηκε επιβλέπων) είτε διότι μερικά είναι έργα ετών 2002- 2005 με ελλείψεις στους φακέλους, είτε ακόμα διότι έγιναν έργα σε άλλα μέρη από τα προβλεπόμενα στις μελέτες , ποσού συμφωνητικών 303.196,67 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

20) Είκοσι (20) έργα με σοβαρές κακοτεχνίες ή ελλείψεις ποιοτικές και ποσοτικές που οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 195.317,73 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

Ι. ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
(σύνολο αυτών 156, συνολικού ποσού 1.299.932,00 €)

Πενήντα (50) έργα που κατά την γνώμη της επιτροπής δεν εκτελέστηκαν, αφορούν
καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων, καθαρισμούς χανδάκων αντιπλημμυρικής προστασίας ,
καθαρισμούς ρεμάτων και καθαρισμούς χειμάρρων και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται
στο ποσό των 318.748,30 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

Πέντε (5) έργα που κατά την γνώμη της επιτροπής εκτελέστηκαν σε ιδιωτικές περιουσίες
και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 40.923,85 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

21) Εξήντα εννέα (69) έργα ολοκληρωμένα, τα οποία δεν παρουσιάζουν πρόβλημα ως προς την εκτέλεση τους και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 710.504,60 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

22) Έξι (6) έργα που είχαν ολοκληρωθεί πριν τις εκλογές ενώ οι υπογραφές των αντίστοιχων συμφωνητικών έγινε μετά τις εκλογές και έχουν πρόβλημα και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 35.529,74 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

23) Είκοσι έξι (26) έργα κακότεχνα σε τέτοιο βαθμό που είτε έπρεπε να μην παραληφθούν καθόλου, είτε έπρεπε να γίνουν μεγάλες περικοπές, και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 194.225,51 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

ΙΙ. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
(σύνολο αυτών 225, συνολικού ποσού 2.172.077,45 €)

24) Ογδόντα εννέα (89) έργα που τα συμφωνητικά υπογράφτηκαν έως την 15/10/2006 χωρίς σημαντικά προβλήματα με τις εξής παρατηρήσεις :
α) Ορισμένα είναι κατάτμηση, β) σε κάποια δεν υπάρχουν επιμετρήσεις από τους επιβλέποντες στους φακέλους, διότι άλλαξε η Δημοτική Αρχή και δεν έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες των μελετών, καθώς δεν γνώριζαν οι εργολάβοι αν θα πληρωθούν και γ) σε μερικά υπάρχουν πρωτόκολλα περαίωσης από τους επιβλέποντες στους φακέλους, χωρίς να έχουν αναλυτικές επιμετρήσεις που είναι ευθύνη τους, και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 951.653,13 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

25) Είκοσι (20) έργα που κατά τη γνώμη της επιτροπής έχουν γίνει σε ιδιωτικές περιουσίες, και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 165.830,98 €. Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

26) Πενήντα οκτώ (58) έργα που ολοκληρώθηκαν πριν τις εκλογές ενώ υπογράφτηκαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά μετά τις εκλογές και μερικά έχουν κάποια προβλήματα (είτε στις ποσότητες της μελέτης είτε είναι ιδιωτικά) και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 555.738,54 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

27) Σαράντα (40) έργα με σοβαρές κακοτεχνίες ή ελλείψεις ποιοτικές και ποσοτικές που οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 184.959,97 €. Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

28) Δέκα οκτώ (18) έργα ανεπίδεκτα χρηματικής αποτίμησης
είτε διότι είναι ελλιπή τα στοιχεία στους φακέλους (π.χ. δεν υπάρχουν συμφωνητικά και δεν ορίστηκε επιβλέπων) είτε διότι μερικά είναι έργα ετών 2002- 2005 με ελλείψεις στους φακέλους, είτε ακόμα διότι έγιναν έργα σε άλλα μέρη από τα προβλεπόμενα στις μελέτες, ποσού συμφωνητικών 313.894,83 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

Ι. ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ποσού 1.299.932,00 €
29) Τα πενήντα (50) έργα που κατά την γνώμη της επιτροπής δεν εκτελέστηκαν,
και αφορούν καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων, καθαρισμούς χανδάκων αντιπλημμυρικής προστασίας, καθαρισμούς ρεμάτων και , καθαρισμούς χειμάρρων και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 318.748,30 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

30) Τα πέντε (5) έργα που κατά την γνώμη της επιτροπής εκτελέστηκαν σε ιδιωτικές περιουσίες και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των ποσού 40.923,85 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

31) Τα εξήντα εννέα (69) έργα ολοκληρωμένα, τα οποία δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα ως προς την εκτέλεση τους και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 710.504,60 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

32) Τα έξι (6) έργα που είχαν ολοκληρωθεί πριν τις εκλογές ενώ οι υπογραφές των
αντίστοιχων συμφωνητικών έγινε μετά τις εκλογές και οι καταβληθείσες αμοιβές
ανέρχονται στο ποσό των 35.529,74 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

33) Τα είκοσι έξι (26) έργα κακότεχνα σε τέτοιο βαθμό που είτε έπρεπε να μην παραληφθούν καθόλου, είτε έπρεπε να γίνουν μεγάλες περικοπές, ποσού και οι καταβληθείσες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 194.225,51 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

ΙΙ. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ποσού 2.172.077,45 €

34) Τα ογδόντα εννέα (89) έργα που και τα συμφωνητικά του υπογράφτηκαν έως την 15/10/2006 χωρίς σημαντικά προβλήματα με τις εξής παρατηρήσεις :
α) Ορισμένα είναι κατάτμηση, β) σε κάποια δεν υπάρχουν επιμετρήσεις από τους επιβλέποντες στους φακέλους, διότι άλλαξε η Δημοτική Αρχή και δεν έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες των μελετών καθώς δεν γνώριζαν οι εργολάβοι αν θα πληρωθούν και γ) σε μερικά υπάρχουν πρωτόκολλα περαίωσης από τους επιβλέποντες στους φακέλους χωρίς να έχουν
αναλυτικές επιμετρήσεις που είναι ευθύνη τους, και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται
στο ποσό των 951.653,13 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

35) Τα είκοσι (20) έργα που κατά τη γνώμη της επιτροπής έχουν γίνει σε ιδιωτικές περιουσίες, και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 165.830,98 €. Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

36) Τα πενήντα οκτώ (58) έργα που ολοκληρώθηκαν πριν τις εκλογές ενώ υπογράφτηκαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά μετά τις εκλογές ποσού και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 555.738,54 €.
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

37) Τα σαράντα (40) έργα με σοβαρές κακοτεχνίες ή ελλείψεις ποιοτικές και ποσοτικές που και οι οφειλόμενες αμοιβές ανέρχονται στο ποσό των 184.959,97 € Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

38) Τα δέκα οκτώ (18) έργα ανεπίδεκτα χρηματικής αποτίμησης
είτε διότι είναι ελλιπή τα στοιχεία στους φακέλους (π.χ. δεν υπάρχουν συμφωνητικά και δεν ορίστηκε επιβλέπων) είτε διότι μερικά είναι έργα ετών 2002- 2005 με ελλείψεις στους φακέλους είτε ακόμα διότι έγιναν έργα σε άλλα μέρη από τα προβλεπόμενα στην μελέτη ήτοι ποσό συμφωνητικών 313.894,83 €
Συνημμένα υποβάλλονται τα σχετικά φύλλα ελέγχου για κάθε έργο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Επιτροπή έκανε καταμερισμό εργασιών. Ορισμένα μέλη έλεγξαν τα έργα και
άλλα τις προμήθειες.
Τα έργα έλεγξαν κατά περίπτωση οι: Παναγόπουλος Βασίλειος, Φάμελος ικόλαος, Ανδρικόπουλος Φώτιος, Μποσμής Κων/νος, Μουσταφέρης Παναγιώτης, Διαμαντόπουλος Κων.
Τις προμήθειες κατά περίπτωση οι: Φάμελος Νικόλαος, Κόκκαλης Νικόλαος,
Μποσμής Κων/νος, Τερζής Φίλιππος, Σκαρτσιάρης Παναγιώτης.
Οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας αποχώρησαν από την επιτροπή όταν ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο η 1η παράταση των εργασιών αυτής.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Α) ΕΡΓΑ
Ελέγχθηκαν 381 έργα του 2006 εξοφλημένα και οφειλόμενα. εε μμέχρι
Από αυτά τα 197 έχουν εκτελεστεί με απ’ ευθείας ανάθεση ε μελέτη 12.120 € και τα 180 με τεχνική περιγραφή μέχρι 6.900 € και τα υπόλοιπα 4 με δημοπρασία.

Α Έργα αξίας 298.106,14 € αφορούν καθαρισμούς οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο μέρος, σύμφωνα με τον επιτόπιο έλεγχο και τις μαρτυρίες τοπικών συμβούλων, δεν φαίνελήθηκαν εσπευσμένα πριν από άλλα έργα, ακόμα
πό τα εξοφλημένα:
ται να έχουν γίνει, ωστόσο εξοφ και
προηγούμενων ετών, που είχαν εκτελεστεί κανονικά. Έργα αξίας 13485 € έγιναν σε ιδιωτικές περιουσίες. Έργα αξίας 47.649,74 € ολοκληρώθηκαν πριν τις εκλογές και η υπογραφή των συμφωνητικών έγινε μετά τκές περιουσίες.
ις εκλογές. Από αυτά 2 έργα αξίας 13.800 € είναι σε ιδιωτιΈργα αξίας 738.023,78 € δεν παρουσιάζουν πρόβλημα ως προς την εκτέλεσή τους. Έργα αξίας 250.630,21 € παρουσιάζουν κακοτεχνίες και μετά από πιμετρήσεις πρέπει να γίνει επανακοστολόγηση και μεγάλες περικοπές στις αντίστοιχες δαπάνες. Εκτιμούμε ότι από συνολική δαπάνη 1.347.894,90 € ποσό περίπου 420.000 €, ήτοι ποσοστό 30% δεν έπρεπε να πληρωθεί.

Από τα οφειλόμενα:
Έργα αξίας 105.531,58 € έχουν γίνει σε ιδιωτικές περιουσίες Έργα αξίας 536.812,24 € έχουν γίνει πριν τις εκλογές και η υπογραφή των συμφωνητικών έγινε μετά τις εκλογές. Πολλά από αυτά παρουσιάζουν προβλήματα, θα γίνουν αναλυτικές επιμετρήσεις και μετά τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, επανακοστολόγηση. Έργα αξίας 266.040,93 € παρουσιάζουν σημαντικές κακοτεχνίες. Θα γίνουν αναλυτικές επιμετρήσεις και μετά τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, επανακοστολόγηση. Έργα αξίας 303.196,67 € παρουσιάζουν ελλιπή στοιχεία στους φακέλους ή έχουν γίνει σε άλλα μέρη αχος στοιχείων και α πληρωθούν μόνο τα έργλήματα.
πό τα προβλεπόμενα. Θα γίνει έλεγα με πλήρη φάκελο και χωρίς προβργα χωρίς προβλήματα.

Έργα αξίας 919.304,76 € αφορούν έ κτιμούμε ότι από συνολική δαπάνη 2.130.886,18 €, ποσό περίπου 500.00 €, τοι ποσοστό 25% δεν πρέπει να πληρωθεί.

Εκκρεμούν και άλλα έργα, τα οποία οι εργολάβοι ισχυρίζονται ότι έχουν γίνει και δεν
από το 2002 και εφεξής, δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα στοιχεία λέγχθηκαν. α έργα αυτά θα ελέγχονται κανονικά όταν παρουσιαστούν τα στοιχεία.

Β) ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
Από τα στοιχεία της μελέτης της οποίας ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 600.000 € η συνολική δαπάνη των εργασιών (προμήθεια σκυροδέματος) ανέρχεται στο ποσό των 203.110,92 € (το συμφωνητικό ήταν για 368.970,21 €) και τα υπόλοιπα 396.889,08 € είναι η δαπάνη του προσωπικού (100 άτομα από α οποία 69 άνδρες και 31 γυναίκες)) αλλά αν ίσχυε το συμφωνητικό στο ροσωπικό αντιστοιχεί το ποσό των 203.110,92
τπ
€. Από τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας ο εργολάβος έχει πληρωθεί για ην προμήθεια του σκυροδέματος 86.395, 09 € και το προσωπικό έχει εισπράξει ο ποσό των 434.632, 92 €.

Από τηλεφωνική επικοινωνία με τον εργολάβο έχει εισπράξει τον 1ο ογαριασμό αξίας 48.487,06 €
Αλ
και ο δήμος του χρωστάει 154.623,86 €. Από τον απολογισμό έργου διαπιστώνεται ότι οι αμοιβές προσωπικού για τσιμεντοστρώσεις ανέρχονται στο ποσό των 470.764,10 € ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για σκυρόδεμα είναι 86.000 €. Σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς οι
αμοιβές προσωπικού που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 25.000 €. Επίσης στην αγροτική οδοποιϊα οι αμοιβές προσωπικού ανέρχονται στο ποσό ωπικού δεν μπορούν να
των 367624,10 € ενώ οι αντίστοιχες αμοιβές προσ
υπερβαίνουν τα 20.000 €. Δεν έχει επίσης προϋπολογισθεί η δαπάνη για το ΙΚΑ. Συνολικά για όλα τα έργα της αυτεπιστασίας που φέρεται να εκτελέστηκαν το εξάμηνο προ των εκλογών αναφέρεται ότι απασχολήθηκαν 178 άτομα (64 στην τ
αγροτική οδοποιϊα ήαντιστοίχως 38 άνδρες & 26 γυναίκες και 103 σις τσιμεντοστρώσεις ή αντιστοίχως 75 άνδρες & 38 γυναίκες). Είναι ολοφάνερο ότι οι εργαζόμενοι δεν χρησιμοποιήθηκαν στα έργα για τα
οποία προσελήφθησαν, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των προσλήψεων ήταν προεκλογικές, κοινώς ρουσφέτια, για ψηφοθηρία. πό το την υπόθεση αυτή ο δήμος ζημιώθηκε οικονομικά και χρεώθηκε με το οσό του 1.000.000 €.

Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Ο έλεγχος έγινε στις προμήθειες του 2006.
Για τη διενέργεια του ελέγχου ακολουθήθηκε η εξής μέθοδος: Ελέγχθηκαν τα τιμολόγια ανά προμηθευτή. Ο έλεγχος περιορίστηκε σε προμηθευτές που παρουσίαζαν αδικαιολόγητα, για την χρονική στιγμή και την οικονομική κατάσταση του Δήμου, υψηλό οικονομικό αντικείμενο. Με δεδομένο ή
το ήδη υψηλό χρέος του Δήμου φαινόταν ακατανόητη η μαζικ προμήθεια ειδών που καλύπτονταν με πανομοιότυπα, σχεδόν, τιμολόγια. Οι προς έλεγχο προμήθειες χωρίστηκαν σε τιμολόγια που είχαν εσπευσμένα εξοφληθεί και σε τιμολόγια ανεξόφλητα.
1. Στην αρχή, προηγήθηκε γενικός έλεγχος στις Υπηρεσίες και τις Αποθήκες του Δήμου για το εάν είχαν παραδοθεί από τον προμηθευτή και αν αναλογικά υπήρχαν στο δήμο τα είδη που αναφέρονταν στα τιμολόγια. Διαπιστώθηκε απόλυτη αδυναμία των Υπηρεσιών του Δήμου να βεβαιώσουν είτε την παραλαβή των συγκεκριμένων προμηθειών είτε την ύπαρξη ειδών, που δεν είναι ναλώσιμα ή δεν μπορεί να καταναλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, στις
αποθήκες ή τις εγκαταστάσεις του δήμου.
2. Ακολούθησε ο έλεγχος των παραστατικών εγγράφων. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, Έκθεση Επιτροπής παραλαβής, Χρηματικά Εντάλματα. Σημειώνουμε ότι πολλές αποφάσεις της Δ. Ε. για προμήθειες σημαντικών και αδικαιολόγητα μεγάλων ποσοτήτων διάφορων ειδών έχουν ληφθεί με ημερομηνία μετά τις κλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006, το ίδιο και οι Εκθέσεις των Επιτροπών παραλαβής. Το ίδιο συμβαίνει και με πάρα πολλά τιμολόγια.
3. Η Επιτροπή ελέγχου ζήτησε από τα μέλη των επιτροπών παραλαβής να απαντήσουν στο ερώτημα εάν κατά την υπογραφή των πρακτικών παραλαβής έλεγχαν πραγματικά και παραλάμβαναν τα είδη για τα οποία υπέγραφαν. Εκτός από δύο υπαλλήλους, οι οποίοι απάντησαν καταφατικά αλλά δεν ήσαν σε θέση να υποδείξουν που τοποθετήθηκαν ή που βρίσκονται τα είδη αυτά, εκτός των αναλωσίμων, όλοι οι άλλοι βεβαίωσαν εγγράφως ότι δεν έλεγχαν, ούτε παραλάμβαναν πραγματικά τα είδη, αλλά υποχρεώνονταν να υπογράφουν τα ρακτικά παραλαβής σε πακέτα, χωρίς να γνωρίζουν εάν πράγματι τα είδη που αναφέρονταν στα πρακτικά είχαν παραδοθεί στο δήμο.
4. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα μέλη των Επιτροπών παραλαβής βεβαίωσαν ότι σε πολλά πρακτικά οι υπογραφές που έχουν τεθεί στη θέση του ονόματός ους, δεν είναι δικές τους, δηλαδή δεν έχουν τεθεί από τους ίδιους αλλά από άλλο πρόσωπο.
5. Σε άλλες περιπτώσεις, μέλη Επιτροπών παραλαβής αρνήθηκαν να υπογράψουν επειδή κατάλαβαν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, η δε άρνησή τους υτή και η απουσία της υπογραφής τους δεν δικαιολογήθηκε στο πρακτικό από την Ε. Π.
6. Υπάρχουν χρηματικά εντάλματα στα οποία ενώ έχει τεθεί η σφραγίδα του αρμόδιου αντιδήμαρχου, λείπει η υπογραφή του.

Στη συνέχεια διενεργήθηκε ουσιαστικός έλεγχος, δηλαδή ερευνήθηκε το εάν τα τιμολόγια και τα χρηματικά εντάλματα, καθώς και οι αποφάσεις της Δ.Ε. και τα πρακτικά παραλαβής αφορούσαν πραγματικές συναλλαγές του Δήμου και εάν είχαν παραληφθεί από το Δήμο τα είδη που αναφέρονται σε αυτά.
Κατά τον ουσιαστικό έλεγχο κλήθηκαν και οι ελεγχόμενοι προμηθευτές προκειμένου να καταθέσουν την άποψή τους και να υποδείξουν σε ποιόν αρέδωσαν τις συγκεκριμένες προμήθειες. Από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα :
1. Ο συντριπτικός όγκος των αναφερόμενων συναλλαγών ‐ προμηθειών που ελέγχθηκαν δεν έχουν υλοποιηθεί, δηλαδή δεν έχουν παραδοθεί στο Δήμο τα συγκεκριμένα είδη, ή δεν έχουν εκτελεστεί οι αναφερόμενες εργασίες.
2. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα παραδοθέντα στο δήμο είδη φαίνεται να είναι ελάχιστα σε σχέση με τα αναγραφόμενα στα σχετικά τιμολόγια. . Η πλειονότητα των ανωτέρω τιμολογίων φέρεται να έχει εξοφληθεί μέχρι και ην 30η Δεκεμβρίου 2006.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Γενικώς, ο έλεγχος των προμηθειών αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολος, επειδή δεν υπήρχε βιβλίο αποθήκης στο δήμο και οι παραλαβές δεν γίνονταν, σύμφωνα με καταθέσεις των υπαλλήλων, κατά τους τυπικούςόρους περί παραλαβής προμηθειών.
Εξ αυτού δεν μπορούν να ελεγχθούν στο σύνολό τους οι προμήθειες, που φαίνονται υπέρογκες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του δήμου.

Τελικά ελέγχθηκαν οι προμηθευτές με τιμολόγια αδικαιολόγητα μεγάλης αξίας. Επίσης από τις αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής και τα πρακτικά παραλαβής δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της υπηρεσίας στην οποία παραδιδόταν σημαντικό μέρος των προμηθειών. Δεν υπήρχαν επίσης εισηγήσεις παραγγελιών των αρμόδιων υπηρεσιών για την αναγκαιότητα των προμηθειών.
Γενική επίσης παρατήρηση είναι ότι δεν υπήρχε συστηματική έρευνα και έλεγχος αγοράς για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής και εκ τούτου παρουσιάζονται κατά κανόνα υπερτιμολογήσεις.

Από τον έλεγχο των τιμολογίων προκύπτει ότι από τις προμήθειες που ελέγχθηκαν επί γενικού συνόλου προμηθειών περίπου 1.700.000 €, εξοφλημένα τιμολόγια συνολικής αξίας 403.289,94 € και ανεξόφλητα αξίας 268.225,01 €,
ήτοι γενικό σύνολο 671.514,95 € , ποσοστό 30%, παρουσιάζουν τα σημαντικά προβλήματα που περιγράφονται ανωτέρω.
Από τον περαιτέρω αναλυτικό έλεγχο θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το ακριβές ποσό που θα καταλογιστεί εις βάρος των προμηθευτών και θα αφαιρεθεί από τις οφειλές ή θα διεκδικηθεί.
Σημειώνεται και πάλι ότι δεν ελέγχθηκε το σύνολο των προμηθειών για τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΣΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ


4 σχόλια:

Sophia είπε...

XA! Κι έλεγα πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά γύρω μου... Να υποθέσω πως και τα φανάρια ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες? (Ακόμα προσπαθώ να βρω ένα λογικό πλαίσιο στην κατανομή τους στον οδικό ιστό... μου θυμίζουν εκείνο τον αμίμητο κόκκινο ποδηλατόδρομο έξω από το ΤΕΙ πριν μερικά χρόνια, που είχε μήκος όσο του τετραγώνου, ΧΑΧΑΧΑ)
;-D

Ανώνυμος είπε...

υποθέτω...
θα μου επιτρέψεις...
να αναδημοσιεύσω το κείμενο
μέσω c/p

σε αναμονή...
για "έκριση"....

;)

Ανώνυμος είπε...

βγήκα "ανώνυμο"....
συγνώμη...

η Έστα είμαι


φιλιά
:))))

Χρήστος Αθανάσουλας είπε...

Φυσικά Εστα μου.
Δεν χρειάζεται έγκριση.
Λεβεντιά χρειάζεται. Και την έχεις.
Δημοσίευσέ το με όποιο τρόππο σου αρέσει.